CATALÀ

I.- INTRODUCCIÓ

1.- Les presents condicions particulars de la tenda on-line operada per Suis amb Josep Forrellat, complementen els termes i condicions generals que regulen la utilització general del lloc web accessible a través de suis.cat i la compra del cupó “Xec Regal” (d’ara endavant. el Val)

2.- La realització de qualsevol compra a través de suis.cat comporta necessàriament l’acceptació dels termes i condicions generals d’accés i ús de suis.cat, així com dels presents termes i condicions particulars, sense objecció o reserva de cap classe.

II. CONDICIONS DE COMPRA DEL VAL “XecRegal”

1.- Per poder realitzar una comanda del xec regal en suis.cat és necessari que la persona que realitza la comanda i procedeix al pagament del mateix (d’ara endavant, el Client) es registri a la web emplenant el formulari electrònic corresponent, i segueixi les instruccions que es vagin subministrant. Amb les dades recollides se seguirà la política de protecció de dades recollida en els termes i condicions generals d’accés i ús de suis.cat

2.- L’enviament de la sol·licitud de la comanda per part del Client suposa el coneixement i l’acceptació expressa de les presents condicions de venda, com a part del contracte.

3.- Les dades registrades per suis.cat constitueixen la prova del conjunt de transaccions realitzades entre suis.cat i els seus clients en el procés de compra.

4.- Efectuat la comanda pel Client suis.cat enviarà la confirmació de la comanda i l’acceptació del mateix al llarg de les properes 24 hores tret que el lloc web sofreixi incidències tècniques durant aquest període.

5.- L’enviament de l’acceptació pel Client suposarà la perfecció del contracte de venda entre dita Usuària i suis.cat

II.- PREU I FORMA DE PAGAMENT

1.- Tots els preus dels nostres productes estan indicats en euros (€) i corresponen al preu per unitat amb l’I.V. A. inclòs vigent al moment de realitzar la compra.

2.- El pagament del preu es realitza una vegada confirmat la comanda a través de la passarel·la de pagament o TPV inclosa a la web.

3.- En el cas que la passarel·la de pagament o TPV informés de la denegació de la targeta, es cancel·larà automàticament la comanda, informant a la pròpia web al Client de l’anul·lació.

III.- RESERVA I CONDICIONS D’ÚS DEL VAL REGALO

1. El Val “Xec Regal” disposa dels serveis que constant en la enscripción del producte.

2. El Val no garanteix cap tipus de reserva tenint el Client que sol·licitar per telèfon una reserva per al dia que vulgui canviar el Val.

3. El menú degustació seleccionat en el Val se serveix per a la taula completa, no podent alternar els comensals entre carta i menú.

4. El menú degustació és per a dues persones. En el cas que es comprin dos vals el menú seria per a quatre persones i així successivament.

5. El maridatge del menú degustació serà triat per suis.cat.

6. Cada Val disposarà d’un codi indentificador únic que només es podrà canviar una vegada.

7. Per al bescanvi del val és necessari disposar d’una còpia digital o impresa del mateix a presentar en el restaurant Suis amb Josep Forrellat abans que es comenci a servir el menú.

8. Suis.cat es reserva el dret a rebutjar vals i codis amb indicis d’haver estat manipulats

9. “Xec Regal” té validesa fins a 6 mesos després del dia en què s’adquireix. En cas que els preus del menú degustació canviïn durant aquest període o si no estiguessin disponibles alguns dels productes inclosos en el mateix se substituiran per menús equivalents.

IV. DEVOLUCIONS

1. El Client, si no queda satisfet o ha existit un error en la comanda, disposarà de 7 dies des de la recepció de la comanda per exercir el seu dret de desistiment i sol·licitar la devolució dels seus diners a Suis amb Josep Forrellat.

2. Per poder realitzar la devolució concretada en el punt anterior, serà requisit indispensable que el val no hagi estat canviat.

3.- Sempre haurà de notificar a Suis amb Josep Forrellat, a la seva adreça de correu electrònic info@suis.cat, la sol·licitud de devolució, indicant el següent:

– Nom d’usuari, nombre de comanda, data, i adreça de correu electrònic amb la qual es va efectuar la compra.
– Motiu de la devolució

4.- En qualsevol dels casos, la responsabilitat de Suis amb Josep Forrellat, si s’incompleix l’assenyalat en les presents condicions, es limitarà a la devolució de l’import que, si escau, hagués pogut abonar el Client i sempre prèvia anul·lació del val corresponent.

 

CASTELLANO

I.- INTRODUCCIÓN

1.- Las presentes condiciones particulares de la tienda on-line operada por Suis amb Josep Forrellat, complementan los términos y condiciones generales que regulan la utilización general del sitio web accesible a través de suis.cat y la compra del cupón “Xec Regal” (en adelante. el Vale)

2.- La realización de cualquier compra a través de suis.cat comporta necesariamente la aceptación de los términos y condiciones generales de acceso y uso de suis.cat, así como de los presentes términos y condiciones particulares, sin objeción o reserva de ninguna clase.

II. CONDICIONES DE COMPRA DEL VALE “Xec Regal”

1.- Para poder realizar un pedido del cupón regalo en suis.cat es necesario que la persona que realiza el pedido y procede al pago del mismo (en adelante, el Cliente) se registre en la web cumplimentando el formulario electrónico correspondiente, y siga las instrucciones que se vayan suministrando. Con los datos recogidos se seguirá la política de protección de datos recogida en los términos y condiciones generales de acceso y uso de suis.cat

2.- El envío de la solicitud del pedido por parte del Cliente supone el conocimiento y la aceptación expresa de las presentes condiciones de venta, como parte del contrato.

3.- Los datos registrados por suis.cat constituyen la prueba del conjunto de transacciones realizadas entre suis.cat y sus clientes en el proceso de compra.

4.- Efectuado el pedido por el Cliente suis.cat enviará la confirmación del pedido y la aceptación del mismo a lo largo de las próximas 24 horas salvo que el sitio web sufra incidencias técnicas durante ese periodo.

5.- El envío de la aceptación por el Cliente supondrá la perfección del contrato de venta entre dicho Usuario y suis.cat

II.- PRECIO Y FORMA DE PAGO

1.- Todos los precios de nuestros productos están indicados en euros (€) y corresponden al precio por unidad con el I.V.A. incluido vigente en el momento de realizar la compra.

2.- El pago del precio se realiza una vez confirmado el pedido a través de la pasarela de pago o TPV incluida en la web.

3.- En el caso de que la pasarela de pago o TPV informara de la denegación de la tarjeta, se cancelará automáticamente el pedido, informando en la propia web al Cliente de la anulación.

III.- RESERVA Y CONDICIONES DE USO DEL VALE REGALO

1. El Vale “Xec Regal” dispone de los servicios que constant en la enscripción del producto.

2. El Vale no garantiza ningún tipo de reserva teniendo el Cliente que solicitar por teléfono una reserva para el día que quiera canjear el Vale.

3. El menú degustación seleccionado en el Vale se sirve para la mesa completa, no pudiendo alternar los comensales entre carta y menú.

4. El menú degustación es para dos personas. En el caso de que se compren dos vales el menú sería para cuatro personas y así sucesivamente.

5. El maridaje del menú degustación será elegido por suis.cat.

6. Cada Vale dispondrá de un código indentificador único que sólo se podrá canjear una vez.

7. Para el canje del vale es necesario disponer de una copia digital o impresa del mismo a presentar en el restaurante Suis amb Josep Forrellat antes de que se comience a servir el menú.

8. Suis.cat se reserva el derecho a rechazar vales y códigos con indicios de haber sido manipulados

9. “Xec Regal” tiene validez hasta 6 meses después del día en que se adquiere. En caso de que los precios del menú degustación cambien durante ese periodo o si no estuvieran disponibles algunos de los productos incluidos en el mismo se sustituirán por menús equivalentes.

IV. DEVOLUCIONES

1. El Cliente, si no queda satisfecho o ha existido un error en el pedido, dispondrá de 7 días desde la recepción del pedido para ejercer su derecho de desistimiento y solicitar la devolución de su dinero a Suis amb Josep Forrellat.

2. Para poder realizar la devolución concretada en el punto anterior, será requisito indispensable que el vale no haya sido canjeado.

3.- Siempre deberá notificar a Suis amb Josep Forrellat, a su dirección de correo electrónico info@suis.cat, la solicitud de devolución, indicando lo siguiente:

– Nombre de usuario, número de pedido, fecha, y dirección de correo electrónico con la que se efectuó la compra.
– Motivo de la devolución

4.- En cualquiera de los casos, la responsabilidad de Suis amb Josep Forrellat, si se incumple lo señalado en las presentes condiciones, se limitará a la devolución del importe que, en su caso, hubiese podido abonar el Cliente y siempre previa anulación del vale correspondiente.