AVÍS LEGAL
Avís legal del domini suis.cat , corresponent a RESTAURANT SUIS, SL., amb nº de CIF B-66589979, amb domicili en C/ Estació, 40
08202 Sabadell (Barcelona).
Condicions generals d’utilització de la web
RESTAURANT SUIS, SL. li informa que l’accés i utilització de la pàgina web suis.cat i totes les URLs, “subdominios” i directoris inclosos sota la mateixa, així com els serveis o continguts que a través d’aquest lloc es poden obtenir, estan subjectes als termes recollits i detallats en aquest avís legal, sense perjudici que l’accés a algún d’aquests serveis o continguts pugui precisar de l’acceptació d’unes condicions generals, particulars o addicionals.
Per tant, si les consideracions detallades en aquest Avís Legal no són de la seva conformitat, preguem que no faci ús d’aquesta web, ja que qualsevol utilització que faci d’ella o dels serveis i continguts en ella inclosos, implicarà l’acceptació dels termes legals recollits en el text d’aquest avís legal.
A causa de la pròpia naturalesa d’Internet, donada la possibilitat que es pugui accedir a aquesta pàgina des de qualsevol part del món, els continguts, així com els serveis que en general ofereix RESTAURANT SUIS, SL. estan dirigits a clients que es moguin a qualsevol país. No obstant l’anterior, en sol·licitar la contractació de qualsevol tipus de servei i contingut oferts, RESTAURANT SUIS, SL. es reserva el dret a rebutjar la prestació de serveis o l’enviament de continguts, en aquells casos que estimi oportú.
RESTAURANT SUIS, SL. es reserva el dret a realitzar canvis en la web sense previ avís, amb l’objecte d’actualitzar, corregir, modificar, afegir, calcel·lar o eliminar els continguts o el disseny de la web. Els serveis i continguts de la web són susceptibles d’actualitzar-se periòdicament i a causa que l’actualització de la informació no és immediata, li suggerim que comprovi sempre la vigència i exactitud de la informació, serveis i continguts recollits aquí.
Les condicions i termes d’utilització que es recullen en el present Avís Legal poden canvia, per la qual cosa proposem que revisi aquests termes quan visiti de nou la web o sol·liciti un nou servei. Així mateix, el present avís legal s’entrendrà sense perjudici de qualssevol altres Condicions Generals, i particulars, que regulin l’accés a béns i serveis concrets dins de la web.
Drets de propietat intel·lectual i de propietat industrial
Tant el disseny d’aquest lloc web, el seus codis font, logotips, imatges, marques i altres signes distintius que apareixen, pertanyen als seus respectius autors i estan protegits pels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial.
La seva utlització, reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra acció semblant, està totalment prohibida excepte autorització expressa per escrit del seu creador o propietari dels drets.
En tot cas, RESTAURANT SUIS, SL. declara el seu respecte als drets de propietat intel·lectual i industrial de tercers; per això, si considera que aquest lloc pogués estar violant els seus drets, preguem es possi en contacte amb RESTAURANT SUIS, SL. emplenant el formulari que trobarà fent click aquí.
Links o Hiper enllaços:
Des d’aquesta web, RESTAURANT SUIS, SL. li proporciona o pot proporcionar-li l’accés a unes altres pàgines web que consideri poden ser del seu interès. L’objecte d’aquest enllaços és merament el facilitar la cerca dels recursos que li puguin interessar en Internet. No obstant això, aquestes pàgines no pertanyen a RESTAURANT SUIS, SL., ni fa una revisió dels seus continguts, per això, no es fa responsable dels mateixos, del funcionament de la pàgina enllaçada o dels possibles danys que puguin derivar-se de l’accés o ús de la mateixa. Així mateix, RESTAURANT SUIS, SL., es mostra plenament respectuosa amb els drets de propietat intel·lectual i industrial que corresponguin o puguin correspondre a terceres persones, sobre les pàgines web a les quals es refereixin els citats enllaços. Per tal motiu, es considera que l’establiment dels citats enllaços pogués estar violant els seus drets, preguem es posin en contacte amb RESTAURANT SUIS, SL. emplenant el formulari que trobarà fent click aquí.
Amb caràcter general s’autoritza l’enllaç de pàgines web o d’adreces de correu electrònic a la web, excepció feta d’aqueslls supòsits en els quals, expressament RESTAURANT SUIS, SL. manifesti el contrari. Addicionalment, i en tot cas per entendre aplicable aquesta autorització general, aquests enllaços hauran de respectar, necessàriament, la següent consició: l’establiment de l’enllaç no suposarà, per si mateix, cap tipus d’acord, contracte, patrocini ni recomanació per part de RESTAURANT SUIS, SL. de la pàgina que realitza l’enllaç.
No obstant l’anterior, en qualsevol moment RESTAURANT SUIS, SL. podrà retirar l’autorització esmentada en el paràgraf anterior, sense necessitat d’al·legar cap causa. En tot cas, la pàgina que hagi realitzat l’enllaç haurà de procedir a la seva immediata supressió, tan aviat com rebi la notificació de la revocació de l’autorització per part de RESTAURANT SUIS, SL..
Frames o marcs:
RESTAURANT SUIS, SL. prohibeix expressament la realització de “framings” o la utilització per part de tercers de qualssevol altes mecanismes que alterin el disseny, configuració original o continguts web.
Publicitat:
En la web s’inserirà aquella publicitat de RESTAURANT SUIS, SL. o de terceres empreses anunciants que considerem pugui ser del seu interès.
Sense perjudici de l’establert en la Política de Privadesa, RESTAURANT SUIS, SL. es compromet a no facilitar informació seva als anunciants, excepte dades estadístiques anònims sobre la utilització de la web, amb la finalitat que es pugui millorar el servei i oferir productes conforme a les expectatives dels usuaris.
No obstant això, RESTAURANT SUIS, SL. li informa que els anunciants i proveïdors, per mitjà de cookies, poden tenir la possibilitat d’obtenir informació sobre vostè, els usos que faci dels serveis i els seus moviments a través de la xarxa. Per no tenir vinculació amb els usos que d’aquesta informació pugui realitzar l’empresa anunciant, RESTAURANT SUIS, SL. no es fa responsable de la recollida d’informació per aquestes empreses.
RESTAURANT SUIS, SL. pot utilitzar cookies quan un usuari navega pels seus llocs i pàgines web. Les cookies que es poden utilitzar en els llocs i pàgines web de RESTAURANT SUIS, SL. s’associen únicament amb el navegador d’un ordinador determinat ( un usuari anònim), i no proporciona per sí mateixa cap dada personal de l’usuari. Les cookies serveixen solament per a finalitats exclusivament internes, com son les estadístiques d’accés a est assetjo web.
Les cookies utilitzades no poden llegir els arxius cookies creats per altres proveïdors o llocs web. L’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per ser avisat en pantalla de la recepció de cookies i per impedir la instal·lació de cookies en el seu disc dur. Si us plau, consulti les instruccions i manuals del seu navegador per ampliar aquesta informació. Per utilitzar suis.cat, no resulta necessari que l’usuari permeti la instal·lació dels cookies enviades per RESTAURANT SUIS, SL.
Privacitat:
Aquest assaig web, es compromet en el cumpliment de normativa europea (UE) 2016/679 de 27/05/2016 i la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (L.O.P.D) i amb el seu Reglament de Desenvolupament, Reial Drecret 1720/2007 de 21 de desembre (R.D.L.O.P.D), mantenint una política de privadesa sobre les dades personals en l’ús que d’ells doni RESTAURANT SUIS, SL..
Responsabilitat de l’usuari
L’usuari es compromet a utilitzar els serveis de la web d’acord amb els termes expressats en el present Avís Legal, sent responsable del seu ús correcte.
L’usuari que actuï contra la imtage, bon nom o reputació de RESTAURANT SUIS, SL., , així com qui utilitzi il·lícita o fraudulentament els dissenys, logos o continguts de la web i/o atempti en qualsevol forma contra els drets de propietat intel·lectual i industrial de la web o dels continguts i serveis de la mateixa, serà responsable enfront de RESTAURANT SUIS, SL. de la seva actuació.
Responsabilitat de RESTAURANT SUIS, SL.
Utilització incorrecte:
RESTAURANT SUIS, SL. ha creat la web per la promoció dels seus productes i/o serveis, però no poden controlar l’utilització de la mateixa de forma diferent a la prevista en el present Avís Legal; per tant, l’accés i l’ús correcte de la informació continguda en la web són responsabilitat de qui realitza aquestes accions, no sent responsable RESTAURANT SUIS, SL. per l’ús incorrecte, il·lícit o negligent que del mateix pogués fer l’usuari.
Continguts:
RESTAURANT SUIS, SL. facilita tots els continguts de la seva web, sota determinades condicions de bona fe, i s’esforçarà en la mesura del possible perquè els mateixos estiguin actualitzats i vigents; no obstant això, RESTAURANT SUIS, SL. no pot assumir responsabilitat alguna respecte a l’ús o accés que realitzen els usuaris fora de l’àmbit al que es dirigueix la web, la responsabilitat final de la qual recaurà sobre l’usuari. Així mateix RESTAURANT SUIS, SL. no pot controlar els continguts que no hagin estat elaborats per ella o per tercers complint el seu encàrrec pel que, no respondrà en cap cas dels danys, continguts i indisponibilitats tècniques que poguessin causar-ne per part de dites terceres.
Publicitat:
RESTAURANT SUIS, SL. inclourà en la web publicitat pròpia o de tercers per oferir-li productes o serveis que entengui que poden ser del seu interés. No obstant això, RESTAURANT SUIS, SL. no pot controlar l’aparença d’aquesta publicitat, ni la qualitat i adequació dels productes o serveis al fet que aquesta es refereix, per la qual cosa RESTAURANT SUIS, SL. no respondrà de cap dany que es pogués generar a l’usuari per aquestes causes.
Virus:
RESTAURANT SUIS, SL. es compromet a aplicar en la mesura del possible, les mesures oportunes al seu abast per intentar garantitzar a l’usuari l’absència de virus, cucs, troyanos, spam, etc… en la seva web. No obstant això, aquestes mesures no són 100% infalibles i, per això, RESTAURANT SUIS, SL. no pot assegurar totalment l’absència d’aquests elements indesitjables. En conseqüència, RESTAURANT SUIS, SL. no serà responsble dels danys que els mateixos puguin produïr a l’usuari.
Errades tecnològiques:
RESTAURANT SUIS, SL. posa els mitjans necessaris al seu abast per la continuïtat d’aquesta web i realitzarà els seus millors esforços perquè el mateix no sofreixi interrupcions, però no pot garantitzar l’absència de d’errades tecnològics ni la permanent disponibilitat de la web i dels serveis continguts en ell, en conseqüència no s’assumeix responsabilitat alguna pels danys i perjudicis que puguin generar per la falta de disponibilitat y per les fallada en l’accés ocasionat per desconnexions, avaria, sobrecàrregues o caigudes de la xarxa no imputables a RESTAURANT SUIS, SL..
Llei aplicable i jurisdicció:
La llei aplicable en cas de disputa o conflicte d’interpretació dels termes que conformen aquest Avís Legal, així com qualsevol qüestió relacionada amb els serveis de la present web, serà l’espanyola. Per la ressolució de qualsevol conflicte que pugui sorgir en ocasió de la visita a la web o de l’ús dels serveis que en ell es puguin oferir, RESTAURANT SUIS, SL. i l’usuari acorden sotmetre’s als jutges i tribunals del mercantil de Barcelona
Interessats que faciliten les seves dades a través de la pàgina web:
En compliment de la normativa europea vigent (UE) 2016/679 de 27/05/2016 (RGPD)i la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal (L.O.P.D y R.D.L.O.P.D), li informem que les seves dades personals, recaptades a través de la web, mitjançant formularis o enllaços al correu electrònic, seran tractats amb les finalitats de: gestió de clients potencials, contactes y acciones de comunicació comercial, poden ser allotjats en els fitxers corresponents. Finalment, li informen que les seves dades seran conservades en els fitxers de la nostre empresa amb la finalitat de realitzar un seguiment comercial i mantenir-li informat ( sobre serveis i productes que puguin ser del seu interés) per correu postal, telefònicament o mitjançant un altre qualsevol mitjà electrònic que ens hagi vostè facilitat.

Per poder exercitar els drets, que com a titular de les seves dades personals li contempla la llei, d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, pot dirigir-se per escrit al mail habilitat per tal efecte: info@suis.cat  i/o accedint al web suis.cat